இணைய வழி தமிழ் புத்தகங்கள்


பெரும்பாலும் அரசாங்க தேர்வுகள் அனைத்திலும் 10 -ம் மற்றும் 12 -ம் வகுப்பு பாட புத்தகங்களில் இருந்தே கேள்விகள் தெரிவு செய்யப்படுகின்றன.எனவே அதற்கான பாடபுத்தகங்கள் கிடைப்பதும் மற்றும் அதை பாதுகாப்பதும் நமக்கு சற்றே சிரமத்தை ஏற்படுத்தும்.அதற்கு இந்த மாற்று வழி நம் அனைவருக்கும் பயன்படும்.
அரசின் இத்தகைய ஏற்பாடுகள் அறிவது நலமே.
http://www.textbooksonline.tn.nic.in

No comments: